Általános szerződési feltételek

Jogok és kötelezettségek

Kérjük, hogy megrendelése véglegesítése előtt figyelmesen olvasd el a jelen dokumentumot, mert megrendelésed véglegesítésével Te elfogadod a jelen ÁSZF tartalmát!

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételekkel, a weboldal használatával, az egyes termékekkel, a vásárlás menetével kapcsolatban kérdésed merül fel, vagy amennyiben egyedi igényed szeretnéd velünk megbeszélni, úgy kérjük, vedd fel munkatársunkkal a kapcsolatot a megadott elérhetőségeken!

 

Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

Név: Dancs Sándor egyéni vállalkozó

Székhely: 8477 Tüskevár Rákóczi utca 43

Levelezési cím: 8400 Ajka Újélet utca 23.

Adószám: 67553969-2-39

Telefonszám: +36205335241

E-mail: star@starbike.hu

Honlaphttps://starbike.hu

Bankszámlaszám: 11748038-24823317

Tárhelyszolgáltató adatai

Név: Namecheap Inc.

Levelezési cím: 4600 East Washington Street, Suite 305, Phoenix, AZ 85034, USA

E-mail cím: legal@namecheap.com

 

Fogalmak

Felek: Eladó és Vevő együttesen.

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy.

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül.

Weboldal: https://starbike.hu weboldal, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül.

Szerződés: Eladó és Vevő között a Weboldal és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés.

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz.

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

Termék: a Weboldal kínálatában szereplő, a Weboldalon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi.

Vállalkozás: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.

Vevő / Te: a Weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy.

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 1. a) a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. b) a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

Vonatkozó jogszabályok

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Az ÁSZF hatálya, elfogadása

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a weboldalon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Téged és bennünket illető jogokat és kötelezettségeket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

Te a megrendelésed véglegesítése előtt köteles vagy megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A webáruházunkon keresztül történő vásárlással Te elfogadod a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul a Te és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv.

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

 

Eljárás hibás ár esetén

Az Eladó nem vállal felelősséget a gondossága ellenére és / vagy az informatikai rendszer hibájából eredően nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árért.

Nyilvánvalóan hibásan feltüntetett árnak minősül: 0 Ft-os ár, kedvezménnyel csökkentett, de a kedvezményt tévesen feltüntető ár (pl.: 1000 Ft-os termék esetén a 20 %-os kedvezmény feltüntetése mellett 500 Ft-ért kínált termék).

Hibás ár feltüntetése esetén Eladó felajánlja a termék valós áron történő megvásárlásának lehetőségét, mely információ birtokában a Vásárló eldöntheti, hogy megrendeli valós áron a terméket vagy minden hátrányos jogkövetkezmény nélkül lemondja a megrendelést.

 

Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

 • Ügyfélszolgálati iroda helye: Star Bike kerékpárüzlet és szerviz, 8400 Ajka Pálma utca 1.
 • Ügyfélszolgálat nyitvatartási ideje:

Hétfőtől – péntekig 10:00 – 17:00 nyitvatartási időben

 

Bejegyzés a vásárlók könyvébe.

A vásárlók könyve az Eladó üzletében érhető el. Az ide írott bejegyzésekre az Eladó 30 napon belül írásban válaszol.

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.
A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni. Az írásbeli panaszt a vállalkozás – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.
A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál.

Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás.

Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatunk, hogy Te velünk szemben fogyasztói panasszal élhetsz. Amennyiben a Te fogyasztói panaszodat elutasítjuk, úgy Te jogosult vagy lakóhelyed, vagy tartózkodási helyed szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra – a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján – az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kötelezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezettség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírságkiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvállalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és középvállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatékosítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testület feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

A kérelemnek tartalmaznia kell

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem-előterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.
Telefonszám: 06-72-507-154
Fax: 06-72-507-152
E-mail: abeck@pbkik.humbonyar@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523
Fax: 06-76-501-538
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.humariann.matyus@bkmkik.hu
Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszám: 06-66-324-976
Fax: 06-66-324-976
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszám:06-46-501-091;06-46-501-870
Fax: 06-46-501-099
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefonszám: 06-1-488-2131
Fax: 06-1-488-2186
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszám: 06-62-554-250/118
Fax: 06-62-426-149
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.
Telefonszám:06-22-510-310
Fax: 06-22-510-312
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszám: 06-96-520-217
Fax: 06-96-520-218
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.
Telefonszám: 06-52-500-710
Fax: 06-52-500-720
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.
Telefonszám: 06-36-429-612
Fax: 06-36-323-615
E-mail: hkik@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.
Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570
Fax: 06-56-510-628
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszám: 06-34-513-027
Fax: 06-34-316-259
E-mail: szilvi@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A.
Telefonszám: 06-32-520-860
Fax: 06-32-520-862
E-mail: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszám: 06-1-269-0703
Fax: 06-1-474-7921
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6.
Telefonszám: 06-82-501-026
Fax: 06-82-501-046
E-mail: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszám: 06-42-311-544
Fax: 06-42-311-750
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet
Telefonszám: 06-74-411-661
Fax: 06-74-411-456
E-mail: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Telefonszám: 06-94-312-356
Fax: 06-94-316-936
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.
Telefonszám: 06-88-429-008
Fax: 06-88-412-150
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.
Telefonszám: 06-92-550-513
Fax: 06-92-550-525
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

Online vitarendezési platform

Az Európai Bizottság létrehozott egy weboldalt, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Te panaszt kívánsz tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akarsz feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheted az online vitarendezés eszközét.

A portálon Te és a kereskedő, akivel szemben panasszal éltél, közösen kiválaszthatjátok a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

Szerzői jogok

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szerzői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasználása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet. A jogtulajdonos: Dancs Sándor egyéni vállalkozó közösségi adószám: 67553969-1-39

 

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandók.

Az Eladónak nincs a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexe.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés készül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjelenő adatokat MariaDB és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A weboldalon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

 

Az adatbeviteli hibák javítása – Felelősség a megadott adatok valóságáért

Neked a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetőséged van a Te általad bevitt adatok módosítására (a böngészőben a vissza gombra kattintva az előző oldal nyílik meg, így akkor is javíthatók a bevitt adatok, ha Te már a következő oldalra léptél). Felhívjuk a figyelmed, hogy a Te felelősséged, hogy a Te általad megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen a Te általad megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Te a megrendeléseddel tudomásul veszed, hogy az Eladó jogosult a Te hibás adatbeviteledből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Te rád hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmed arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telítettsége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

Eljárás hibás ár esetén

Előfordulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt – hibás ár szerepel a weboldalon. Hibás ár esetén a megrendelést (a Te ajánlatodat) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesíteni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk. Amennyiben Te hibás áron teszel ajánlatot, a rendszer azt automatikusan visszaigazolja, ez azonban nem minősül az ajánlat elfogadásának a részünkről. Hibás áron történő Te általad létrejött ajánlattétel (megrendelés) esetén az Eladó, vagy az Eladó munkatársa felhívja a Te figyelmed a helyes árra, és felajánlhatja a helyes áron történő szerződéskötést. Te a hibás ár helyett az Eladó által közölt helyes áron nem vagy köteles ajánlatot tenni, és szerződést kötni. Ez esetben nem jön létre szerződés a Felek között.

 

 

A weboldal használata

 

A Termék kiválasztása

A weboldalon szereplő termékkategóriákra kattintva választhatod ki a kívánt termékcsaládot, és ezen belül az egyes termékeket. Az egyes termékekre kattintva találod a termék fotóját, szöveges ismertetőjét, árát. Neked vásárlás esetén a weboldalon szereplő árat kell megfizetned. A termékeket illusztrált fényképpel jelöltük. A fényképeken látható kiegészítők, dekorációs elemek nem részei a terméknek, kivéve, ha az a termékleírásban külön kiemelésre kerül. Felhívjuk figyelmed, hogy az esetleges elírásokért, téves adatokért felelősséget nem vállalunk! Előfordulnak a weboldalon olyan kerékpárok, amelyekhez a gyártó nem biztosít pedált, így mi is pedál nélkül értékesítjük az adott kerékpárt.

 

Kosárba helyezés

A Termék kiválasztása után Te a „Kosárba” vagy „Kosárba teszem” gombra kattintva helyezhetsz – tetszőleges számú – terméket a kosárba anélkül, hogy ezzel Neked vásárlási- vagy fizetési kötelezettséged keletkezne, mivel a kosárba helyezés nem minősül ajánlattételnek.

Javasoljuk, hogy akkor is helyezd a kosárba a terméket, ha nem vagy biztos abban, hogy az adott terméket meg kívánod vásárolni, mert ezzel a Te számodra egy kattintással áttekinthetővé válik, hogy az adott pillanatban melyek általad kiválasztott termékek, és azokat egy képernyőn megjelenítve tudod megtekinteni és összehasonlítani. A Kosár tartalma a megrendelés véglegesítéséig – a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásáig – szabadon módosítható, a kosárból a tetszés szerinti termékek eltávolíthatók, a kosárba tetszés szerint újabb termékek helyezhetők, illetve a kívánt termékszám megváltoztatható.

Amennyiben Te a kiválasztott terméket a Kosárba helyezed, úgy külön oldalsáv nyílik meg a jobb vagy bal oldalon, ahol látható a kosár tartalma. Amennyiben Te nem kívánsz több terméket kiválasztani, úgy kattints a „PÉNZTÁR” feliratú gombra! Amennyiben Te szeretnél a kosár oldalra kerülni, akkor kattints a „KOSÁR” feliratú gombra!

 

A Kosár megtekintése

A weboldal használata során Te a weboldal tetején található kosarat vagy bevásárlókocsit szimbolizáló ikonra kattintva átkerülsz a Kosár oldalra, ahol bármikor ellenőrizheted a kosár tartalmát. Itt lehetőséged van a kiválasztott termékeket eltávolítani a kosárból, illetve a termék darabszámát megváltoztatni. A rendszer a „Kosár frissítése” gomb megnyomását követően megjeleníti a Te általad megváltoztatott adatoknak megfelelő információkat, ideértve a kosárba tett termékek árát is. Ezen az oldalon (Kosár oldal) lehetőséged van érvényesíteni a rendelkezésre álló kuponkódodat. Amennyiben azt a rendszer érvényesnek tekinti, akkor a kuponkóddal járó kedvezmény érvényesül a rendelt termékekre.
Amennyiben Te nem kívánsz további termékeket kiválasztani és a kosárba helyezni, úgy a „Tovább a pénztárhoz” gomb lenyomásával folytathatod a megrendelés folyamatát.

 

Vásárlói adatok megadása

„Tovább a pénztárhoz” vagy „Pénztár” gomb lenyomását követően megjelenik a rendelés tartalma, illetve a Te általad kiválasztott termékek megvásárlása esetén a Te általad fizetendő teljes vételár. A „Kiszállítási mód” dobozban kell bejelölnöd, hogy a megrendelt terméket személyesen kívánod átvenni („Személyes átvétel” vagy „Személyes átvétel az üzletben”), vagy kiszállítást kérsz („Kiszállítás MPL futárszolgálattal” vagy „Ingyenes kiszállítás MPL futárszolgálattal”). Felhívjuk figyelmed, hogy a „Személyes átvétel” vagy „Személyes átvétel az üzletben” választása esetén is szükséges a vásárolt termékek online vagy banki átutalásos kifizetése, a rendelés véglegesítése után. Kiszállítás esetén a rendszer jelzi a kiszállítás díját, melyet Te köteles vagy megfizetni megrendelés esetén.

„Számlázási adatok” szövegdobozban e-mail címed, keresztneved, vezetékneved, vállalkozásod nevét (nem kötelező), vállalkozásod közösségi adószámát (nem kötelező), kiszállítási országod, teljes címed, településed, és telefonszámod köteles vagy megadni. A „Szállítás másik címre?” szövegdobozban a rendszer automatikusan a „Számlázási információ” során megadott adatokat tárolja. Amennyiben Te eltérő címre kéred a kiszállítást, kérjük jelöld be a pipát a „Szállítás másik címre?” jelölőnégyzetben. A „Rendelés jegyzetek” (nem kötelező) szövegdobozban Te tetszőlegesen adhatsz meg további információkat a részünkre.

 

 

A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

Amennyiben Te meggyőződtél arról, hogy a kosár tartalma megfelel az Te általad megrendelni kívánt termékeknek, valamint a Te adataid helyesen szerepelnek, úgy a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva zárhatod le a megrendelésed. A weboldalon közölt információk nem minősülnek az Eladó részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó megrendelések esetén Te minősülsz ajánlattevőnek, és a szerződés a Te általad a weboldalon keresztül tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre a jelen ÁSZF rendelkezései szerint.

Te a „Megrendelés elküldése” gomb megnyomásával kifejezetten tudomásul veszed, hogy ajánlatodat megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozatod – az Eladó jelen ÁSZF szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után. Téged az ajánlatod 48 órás időtartamban köt. Amennyiben a Te ajánlatodat a jelen általános szerződési feltételek szerint 48 órán belül nem igazolja vissza az Eladó, Te mentesülsz az ajánlati kötöttsége alól.

 

Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Neked bármilyen időpontban lehetőséged van a megrendelés elküldésére. Az Eladó legkésőbb a Te ajánlatod elküldését követő munkanap során e-mail útján visszaigazolja a Te ajánlatodat.  A szerződés a Te általad tett ajánlatnak az Eladó által történő elfogadásával jön létre.

 

Fizetési módok

 1. Bankkártyás fizetés – SimplePay OTP

 

Vásárlás során a SimplePay felületén fizetheted ki a rendelésed. A fizetés közvetlenül az OTP Bank által üzemeltetett, a nemzetközi kártyatársaságok szabályai és biztonsági előírásai szerint működő oldalon történik, és nem a webáruház oldalán.
A SimplePay online bankkártyás fizetés választásával elismered a következőket:

Tudomásul veszem, hogy az Eladó / Szolgáltató adatkezelő által a https://starbike.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adataim átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatfeldolgozó részére. Az adatkezelő által továbbított adatok köre az alábbi:

  • Vezetéknév
  • Keresztnév
  • Vállalkozás neve (ha meg van adva)
  • Vállalkozás adószáma (ha meg van adva)
  • Email cím
  • Számlázási cím (Ország, Település, Megye, Irányítószám, Utca és házszám)
  • Szállítási cím (Ország, Település, Megye, Irányítószám, Utca és házszám)

 

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay

Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg:

http://simplepay.hu/vasarlo-aff

 1. Közvetlen banki átutalás

 

A termékek ellenértékét közvetlen banki átutalás útján is rendezheted. Ennek részleteiről tájékozódhatsz a „Rendelés elküldve” oldalon, illetve a rendelést követő automatikusan kiküldött email-ben.

Az átutaláshoz szükséges adatok:
Kedvezményezett neve: Dancs Sándor
Kedvezményezett bankja: OTP Bank
Kedvezményezett számlaszáma: 11748038-24823317-00000000
Kedvezményezett Adószáma: 67553969-1-39

 

Átvételi módok, átvételi díjak

 1. Személyes átvétel az üzletben.

 

Üzlet címe:
Star Bike kerékpárüzlet és szerviz – 8400 Ajka Pálma u.1

 

Nyitvatartás március 1-től október 31-ig:
Hétfő – péntek: 9:00 – 18:00
Szombat: 9:00 – 13:00

Nyitvatartás november 1-től február 28-ig
Hétfő – péntek: 10:00 – 17:00
Szombat: 9:00 – 12:00

 

 1. Kiszállítás MPL futárszolgálattal

 

Ennél a kiszállítási módnál vállaljuk, hogy Rendelését Magyarországon területén belül az MPL futárszolgálat szállítja házhoz.
Amennyiben a rendelés végösszege meghaladja a bruttó 50.000.- Forintot, akkor a kiszállítás díja 0.- Forint.
Amennyiben a rendelés végösszege bruttó 50.001.- Forint alá esik, a kiszállítás díja 2.000.- Forint.

 

 

Egyéb rendelkezések a szállítással kapcsolatban:

 

Kerékpárok kiszállítása

A kerékpárokat teljesen összeszerelve, beállítva szállítjuk házhoz, technikai okokból a kormány és a pedálok kerülnek kiszerelésre, mivel a futár csak igy tudja átvenni a csomagot. Minden általunk értékesített kerékpárhoz kitöltött, lepecsételt garanciafüzet is jár természetesen. A kerékpárok garanciális utánállítását 50 – 100 km megtétele után, ajkai üzletünkben (Star Bike kerékpárüzlet és szerviz 8400 Ajka Pálma utca 1.), ingyenesen elvégezzük vásárolt kerékpáronként egyszeri alkalommal.

 

A kiszállítás időpontjáról lehetőséged van egyeztetni a +36 20 533 5241 telefonszámon vagy az info@star-bike-4fcdba.ingress-comporellon.easywp.com email címen keresztül. Sikertelen kézbesítés esetén, a futárszolgálat az első, sikertelen kézbesítést követő munkanapon megkísérli az újbóli kézbesítést. A második kiszállítás díjmentes, azonban a további kiszállítások díjai megegyeznek az alap kiszállítási díjjal. Kérjük, hogy az átvételi elismervényt csak abban az esetben írd alá, ha a csomag sértetlen és tartalmát tételesen ellenőrizted! A szállítási feltételek magyarországi kiszállításra vonatkoznak.

 

Teljesítési határidő

A megrendelésre vonatkozóan az általános teljesítési határidő a rendelés visszaigazolásától számított legfeljebb 32 nap. Ez a kiszállítási határidő tájékoztató jellegű, az ettől történő eltérést minden esetben e-mail útján jelezzük. Jelen általános szerződési feltételek elfogadásával Te tudomásul veszed, hogy a megadott kiszállítási idő túllépése miatt az Eladó a kártérítési felelősségét kifejezetten kizárja.